Čo je ECHO?

ECHO je výskumná a inovačná akcia spolufinancovaná Európskou úniou v rámci programu Horizon Europe a UK Research and Innovation (UKRI). Bude trvať 4 roky - od júna 2023 do mája 2027.

Cieľom projektu je zapojiť občanov do ochrany a obnovy pôdy prostredníctvom budovania ich zručností a rozširovania ich vedomostí o pôde. Občania sa budú aktívne podieľať na zbere údajov v rámci projektu, propagovať hospodárenie s pôdou a podporovať zmenu správania v celej EÚ.

ECHOREPO, dlhodobé úložisko s otvoreným prístupom s priamym prepojením na pôdne observatórium EÚ, umožní, aby údaje získané počas ECHO mohli využívať nielen vedci, ale aj široká verejnosť, tvorcovia politík, poľnohospodári, vlastníci pôdy a ďalší koncoví užívatelia, čím sa zabezpečí pridaná hodnota k existujúcim údajom a iným relevantným iniciatívam monitorovania pôdy. ECHOREPO poskytne cenné informácie o stave zdravia pôdy v členských štátoch EÚ a pomôže občanom prijímať informované rozhodnutia o využívaní a ochrane pôdy.

Cieľom projektu ECHO so 16 partnermi z Európy a Škótska, vrátane 10 popredných univerzít a výskumných organizácií, 4 malých a stredných podnikov a 2 nadácií, pod koordináciou Slobodnej univerzity v Bolzane-Bozene, je zhromaždiť údaje až zo 16 500 lokalít v Európe a Škótsku v rôznych klimatických a biogeografických regiónoch.

ECHO Ciele

ECHO Novinky

ECHO at Nati00ns in Rome

On 13 May 2024, the national event on the Soil Mission of the European Union – “100 Living Labs and Lighthouses for Soil Health – Funding Opportunities 2024” was held in Rome. The

READ MORE »

Partneri ECHO

ECHO je spoločným úsilím 16 partnerov z celej Európy a Škótska vrátane popredných univerzít, výskumných centier, malých a stredných podnikov a nadácií.

Aktivity a nástroje ECHO

Výsledky ECHO

rokov, od roku 2023 do roku 2027
0
partneri z celej Európy
0
vedecké iniciatívy šité na mieru
0
hodnotené lokality
0

Prečo je ECHO dôležitý?

Pôda je základom života na Zemi, hoci je často prehliadaná. Pôda zohráva kľúčovú úlohu pri regulácii zdravia našej planéty a poskytuje spoločnosti množstvo výhod. Tento základný zdroj je však vystavený mnohým hrozbám vrátane meniacej sa klímy, erózie a straty úrodnosti, čo má za následok zníženie výnosov plodín, zvýšenie emisií skleníkových plynov a stratu biodiverzity.

Misia "Dohoda o pôde pre Európu" uznáva naliehavú potrebu výskumu a inovácií na ochranu a obnovu zdravia pôdy prostredníctvom udržateľných zásahov. Dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa si vyžaduje znalosti a povedomie o význame dlhodobého zdravia pôdy a o jej hodnote pre spoločnosť. Cieľom misie je prostredníctvom spolupráce v celej Európe dosiahnuť do roku 2030 prechod k zdravej pôde.

Zapojenie občanov do pôdoznalectva: cesta k zdravšej pôde.

Ak chcete byť informovaní o projekte ECHO, uložte si túto webovú stránku do záložiek alebo nás sledujte na sociálnych sieťach.