Čo je ECHO?

ECHO je výskumná a inovačná akcia spolufinancovaná Európskou úniou v rámci programu Horizon Europe a UK Research and Innovation (UKRI). Bude trvať 4 roky - od júna 2023 do mája 2027.

Cieľom projektu je zapojiť občanov do ochrany a obnovy pôdy prostredníctvom budovania ich zručností a rozširovania ich vedomostí o pôde. Občania sa budú aktívne podieľať na zbere údajov v rámci projektu, propagovať hospodárenie s pôdou a podporovať zmenu správania v celej EÚ.

ECHOREPO, dlhodobé úložisko s otvoreným prístupom s priamym prepojením na pôdne observatórium EÚ, umožní, aby údaje získané počas ECHO mohli využívať nielen vedci, ale aj široká verejnosť, tvorcovia politík, poľnohospodári, vlastníci pôdy a ďalší koncoví užívatelia, čím sa zabezpečí pridaná hodnota k existujúcim údajom a iným relevantným iniciatívam monitorovania pôdy. ECHOREPO poskytne cenné informácie o stave zdravia pôdy v členských štátoch EÚ a pomôže občanom prijímať informované rozhodnutia o využívaní a ochrane pôdy.

Cieľom projektu ECHO so 16 partnermi z Európy a Škótska, vrátane 10 popredných univerzít a výskumných organizácií, 4 malých a stredných podnikov a 2 nadácií, pod koordináciou Slobodnej univerzity v Bolzane-Bozene, je zhromaždiť údaje až zo 16 500 lokalít v Európe a Škótsku v rôznych klimatických a biogeografických regiónoch.

ECHO Ciele

ECHO Novinky

ECHO in Vienna

Last week, the 5th European Citizen Science Association conference took place in beautiful Vienna. The topic of this year’s conference was CHANGE, because, as the organizers themselves explain, “we are in a time

READ MORE »

ECHO at the 10th MCAA Conference

Last weekend, members of the Marie Curie Alumni Association met in Milan to commemorate the tenth anniversary of their organization. The MCAA brings together scholars on different career paths, united by the fact

READ MORE »

Partneri ECHO

ECHO je spoločným úsilím 16 partnerov z celej Európy a Škótska vrátane popredných univerzít, výskumných centier, malých a stredných podnikov a nadácií.

Aktivity a nástroje ECHO

Výsledky ECHO

0
rokov, od roku 2023 do roku 2027
0
partneri z celej Európy
0
vedecké iniciatívy šité na mieru
0
hodnotené lokality

Prečo je ECHO dôležitý?

Pôda je základom života na Zemi, hoci je často prehliadaná. Pôda zohráva kľúčovú úlohu pri regulácii zdravia našej planéty a poskytuje spoločnosti množstvo výhod. Tento základný zdroj je však vystavený mnohým hrozbám vrátane meniacej sa klímy, erózie a straty úrodnosti, čo má za následok zníženie výnosov plodín, zvýšenie emisií skleníkových plynov a stratu biodiverzity.

Misia "Dohoda o pôde pre Európu" uznáva naliehavú potrebu výskumu a inovácií na ochranu a obnovu zdravia pôdy prostredníctvom udržateľných zásahov. Dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa si vyžaduje znalosti a povedomie o význame dlhodobého zdravia pôdy a o jej hodnote pre spoločnosť. Cieľom misie je prostredníctvom spolupráce v celej Európe dosiahnuť do roku 2030 prechod k zdravej pôde.

Zapojenie občanov do pôdoznalectva: cesta k zdravšej pôde.

Ak chcete byť informovaní o projekte ECHO, uložte si túto webovú stránku do záložiek alebo nás sledujte na sociálnych sieťach.